, Rodzaje wahań koniunkturalnych 

Rodzaje wahań koniunkturalnych

piotr valley

Temat: bezrobocie
Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Rodzaje bezrobocia: -bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. -bezrobocie technologiczne wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. -bezrobocie koniunkturalne wywoływane jest spadkiem popytu ... sezonowe jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2370Temat: Rodzaje Bezrobocia
RODZAJE BEZROBOCIA: 1. Bezrobocie frykcyjne – jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają zawód, pracę, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają krótko na rynku pracy. To bezrobocie występuje w każdej gospodarce, także w warunkach pełnego zatrudnienia. Jest ono korzystne dla gospodarki, gdyż umożliwia znalezienie w krótkim czasie pracowników. 2. Bezrobocie koniunkturalne lub recesyjne - pojawia się wówczas, gdy następuje ... przy spadku zatrudnienia. 5. Bezrobocie sezonowe – jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2683


Temat: Ktoś pamięta pytania jakie były w środe na egzaminie????
... ujęciu ekonomicznym. 6. Cykl nieruchomości w ujęciu technicznym. 7. Wahania koniunkturalne. 8. Opłaty związane z nieruchomościami, podział - 5 grup. 9. Opłaty przy transakcjach & darowiznach. 10. Rodzaje zużycia nieruchomości. 11. Wymienić i opisać cechy nieruchomości. 12. Wymienić...
Źródło: geomani.fora.pl/a/a,231.html


Temat: Bezrobocie i jego skutki
sezonowy np. podczas okresu zimowego, koniunkturalne (cykliczne) - zależy ono od tego w której fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka, technologiczne - występuje gdy maszyny zastępują pracę ludzi, chroniczne - obejmuje ... bezrobotnych; · trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośrodka wykazujących jej niedobór; · oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porównaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych). · sezonowe wahania poziomu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2151


Temat: bezrobocie
... sezonowe - występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104


Temat: bezrobocie
... prawie we wszystkich państwach, jest ono bowiem rezultatem wahań w aktywności gospodarczej mających miejsce w zmieniających się porach roku, które spowodowane są zmianami w warunkach klimatycznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104


Temat: bezrobocie
... wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadzą do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia. 5. Bezrobocie sezonowe – jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104


Temat: Rodzaje Bezrobocia
Rodzaje bezrobocia *Bezrobocie frykcyjne – jest to bezrobocie nieuniknione i nieredukowalne. *Bezrobocie strukturalne – wiąże się z niedopasowaniem popytu do podaży siły roboczej, w wyniku nierównomiernego wzrostu gospodarczego. Jest ono spowodowane brakiem kapitału lub złymi proporcjami w rozmieszczeniu zasobów produkcyjnych gospodarki. *Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) – jest wynikiem niedostatecznego popytu na dobra i usługi w stosunku do istniejącego w danej gospodarce potencjału produkcyjnego. ... ją utracą z przyczyn niezależnych od siebie. *Bezrobocie sezonowe – w procesach gospodarowania wahania produkcji występują tylko z przyczyn społeczno-ekonomicznych, lecz również z powodów naturalnych np. w rolnictwie, budownictwie itp. *Bezrobocie nieefektywnego popytu – powstaje jako wynik niedostatecznego popytu na dobra przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej. *Bezrobocie płacowe lub klasyczne – powstaje na skutek zbyt wysokich płac realnych. Przyczyn występowania tego rodzaju...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2683


Temat: MiŚP-Działalność gospodarcza
... wahania koniunkturalne, które w okresie wysokiej koniunktury prowadza do zwyżki cen, wysokiego zatrudnienia, w okresie recesji zaś są przyczyną masowego bezrobocia, wraz z jego wszystkimi problemami socjalnymi.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1783


Temat: BEZROBOCIE
ono wywołane zbyt małym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych, poziom popytu stale ulega wahaniom, czyli jest zależny od koniunktury, stad nazwa bezrobocia. bezrobocie strukturalne -...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1464


Temat: Pytania na egzamin MSG
tempo wzrostu produkcji przemysłowej w krajach uprzemysłowionych i zależy w wysokim stopniu od wahań koniunkturalnych. Stosunkowo sztywna podaż surowców na rynku światowym przy elastycznym popycie na surowce i dużych jego wahaniach w krótkich okresach powoduje, że ceny surowców i artykułów rolnych na rynku światowym podlegają częstym i dużym wahaniom. Wzrost cen powoduje wzrost podaży co z kolei może prowadzić do zachwiania równowagi ... znacznie mniej elastyczna w krótkich okresach i nie dostosowuje się zbyt szybko do zmian popytu. Popyt na te towary podlega częstym i silnym wahaniom.
Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,396.html


Temat: bezrobocie
wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego * bezrobocie frykcyjne jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości; * bezrobocie sezonowe jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych W zależności na formę występowania...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104


Temat: Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej.
gospodarki) * rozwój metod eksploatacji surowców * poprawa efektywności przetwarzania i składowania surowców b ) Warunki agroklimatyczne (rodzaj klimatu, dostępność zbiorników wodnych, zaplecze techniczne) c) Zasoby pracy i kapitał ludzki (wykształcenie, umiejętności, zamożność społeczeństwa, dostęp do taniej siły roboczej) d) Zasoby kapitału (rozwój infrastruktury gospodarczej, poziom kultury technicznej, rozwój nowoczesnej produkcji); jest najważniejszym czynnikiem strukturalnym. 3.Czynniki koniunkturalne mają okresowy wpływ na gospodarkę światową, związane są z wahaniem popytu i podaży na rynku międzynarodowym. Do czynników koniunkturalnych zaliczamy: a) Wpływ wahań koniunktury gospodarczej na międzynarodowy handel i usługi b ) Świadome działania głównych uczestników...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2295


Temat: Korporacje Międzynarodowe
lokaty na rynku walutowym. -Długookresowy, jeżeli okres spłaty przekracza rok. Zalicza się do nich inne rodzaje kredytów. Ze względu na formy przepływów wyróżniamy: -Lokaty na rynku walutowym – obejmują krótkookresowe lokowania...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=566


Temat: MAKROEKONOMIA
MATERIAŁY CZĘŚĆ I 1. FUNKCJE PIENIĄDZA 2. POPYT NA PIENIĄDZ 3. PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI INFLACJI 4. MIERNIKI INFLACJI 5. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO ELEMENTY 6. FUNKCJA ALOKACYJNA PAŃSTWA 7. INWESTYCJE A GOSPODARCZY 8. BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO 9. RODZAJE (ELEMENTY) RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ 10. PRZEBIEG KLASYCZNEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO 11. SPOŁECZNE SKUTKI BEZROBOCIA 12.WYDATKI BUDŻETOWE. 13. KLASYFIKACJA PODATKÓW. 14. REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW PRZEZ PAŃSTWO. ... BEZROBOCIA. 22. REGULACJA RYNKÓW PRACY PRZEZ PAŃSTWO. 23. EKONOMICZNE PRZESŁANKI HANDLU ZAGRANICZNEGO. 24. BILANS PŁATNICZY I JEGO ELEMENTY 25. PRZESŁANKI INTEGRACJI GOSPODARCZYCH I JEJ SKUTKI. 26. RODZAJE UGRUPOWAŃ INTEGRACYJNYCH. 27. FUNKCJE ... czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego 5. Istota wzrostu i rozwoju społeczno – gospodarczego. Mierniki wzrostu gospodarczego. 6. Czynniki wzrostu gospodarczego. 7. Bariery wzrostu gospodarczego 8. Rodzaje wahań koniunktury gospodarczej. Typy cykli koniunktury ze względu na okres trwania cyklu. 9. Fazy cyklu koniunkturalnego, ich charakterystyka. 10. Przyrodnicze i psychologiczne koncepcje cyklu koniunkturalnego. 11. Istota teorii niedokonsumpcji (podkonsumpcji) cyklu koniunkturalnego. 12. Pieniężne teorie cyklu koniunkturalnego. 13. Innowacyjno – inwestycyjna teoria cyklu koniunkturalnego. 14. Mechanizm cyklu koniunkturalnego – synteza problemu. 15. Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach...
Źródło: uwm2.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Egzamin z makro II
CYKL KONIUNKTURALNY, cykl gospodarczy, ekon. powracające, nieregularne wahania poziomu ogólnej działalności gosp., występujące na tle długookresowego trendu wzrostu gospodarczego. Wyodrębnia się cykle o różnej długości; najważniejsze z nich to cykle Kitchina ... niższa niż 1929. Pełny obraz wahań koniunktury jest o wiele bardziej złożony, niż to wynika z przedstawionej charakterystyki dotyczącej cykli zw. podstawowymi; obok nich występują również inne typy wahań, nakładające się na siebie, o różnej długości cyklu i różnym zasięgu; oprócz wahań krótko- i długookresowych, obejmujących całą gospodarkę, występują różne cykle specjalne, właściwe dla poszczególnych rynków czy dziedzin produkcji. Najbardziej znane teorie ... i sugerował, że cykl koniunkturalny jest zjawiskiem pieniężnym; niektórzy ekonomiści doszukują się przyczyn wahań i załamań w zmianach technologii oraz gustów (R. Frisch). Środkami polityki antycyklicznej są: manewrowanie stopą procentową, zmiany stopy opodatkowania i wysokości subwencji, regulowanie wydatków budżetowych państwa, zakazy i zezwolenia na prowadzenie określonych rodzajów działalności gosp.; polityka antycykliczna przyczyniła się do złagodzenia wahań; głębokiego kryzysu nie było od lat...
Źródło: razem.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=1978


Temat: ekonomia pytania
elastyczności popytu. 26. Pojęcie i rodzaje cenowej elastyczności podaży. 27. Przedstawić zależności między kategoriami użyteczności całkowitej i krańcowej. 28. Przedstawić założenia teorii wyboru konsumenta 29. Przedstawić na wykresie krzywe obojętności, scharakteryzować ... i jakie są problemy z nim związane. 58.Jakie występują rodzaje deficytu budżetowego. 59.Omówić nadwyżkę budżetową. 60.Wyjaśnić wpływ wydatków rządowych na równowagę dochodu. 61. Pojęcie oraz funkcje pieniądza. 62. Historyczny rozwój pieniądza. ... na rynku walutowo – dewizowym. 73. Uwarunkowania i efekty polityki antyinflacyjnej BC. 74. Istota, sposób ustalania wskaźnika bezrobocia, rodzaje bezrobocia. 75.Wyjaśnić istotę społecznych i prywatnych kosztów bezrobocia. 76. Źródła i przyczyny bezrobocia. 77.Wyjaśnić bezrobocie frykcyjne i strukturalne. 78.Wyjaśnić bezrobocie klasyczne i keynesowskie. 79.Omówić środki przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia. 80.Omówić pojęcie, rodzaje i mierzenie inflacji. 81.Wyjaśnić źródła i przyczyny inflacji. 82.Opisać inflację ciągnioną przez popyt. 83.Opisać inflację pchaną przez koszty. 84.Omówić środki przeciwdziałania inflacji. 85.Jakie są czynniki wzrostu gospodarczego. 86. Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce. 87. Przesłanki i korzyści wymiany międzynarodowej 88.Jakie jest uzasadnienie...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=151


Temat: pytania przykłady
Rzeszów, dnia 20 maja 2009 r. Ekonomia- pytania egzaminacyjne 1. Pojęcie ekonomia oraz warianty nazw tego pojęcia. 2. Pojęcie i klasyfikacja potrzeb ludzkich 3. Pojęcie dobra, rodzaje dóbr i źródła ich ... gospodarka wolnorynkowa. 8. Pojęcie przedsiębiorstwa, kryteria podziału przedsiębiorstw. 9. Rynek-pojęcie, cechy rynku, rodzaje rynku. 10. Cechy rynku doskonałego. 11. Porównać cechy poszczególnych struktur rynkowych. 12. Konkurencja doskonała i jej cechy charakterystyczne. ... i cenę maksymalną. 21. Pojęcie i rodzaje cenowej/dochodowej elastyczności popytu. 22. Pojęcie i rodzaje cenowej elastyczności podaży. 23. Przedstawić zależności między kategoriami użyteczności całkowitej i krańcowej. 24. Przedstawić założenia teorii wyboru ... problemy z nim związane. 44.Jakie występują rodzaje deficytu budżetowego. 45.Omówić nadwyżkę budżetową. 46.Wyjaśnić wpływ wydatków rządowych na równowagę dochodu. 47. Pojęcie oraz funkcje pieniądza. 48. Historyczny rozwój pieniądza. 49. Różnice między ... efekty polityki antyinflacyjnej BC. 59. Istota, sposób ustalania wskaźnika bezrobocia, rodzaje bezrobocia. 60.Wyjaśnić istotę społecznych i prywatnych kosztów bezrobocia. 61. Źródła i przyczyny bezrobocia. 62.Wyjaśnić bezrobocie klasyczne i keynesowskie. 63.Omówić środki przeciwdziałania i zwalczania bezrobociu. 64.Omówić pojęcie, rodzaje i sposoby mierzenia inflacji. 65.Wyjaśnić źródła i przyczyny inflacji. 66.Opisać inflację ciągnioną przez popyt. 67.Opisać inflację pchaną przez koszty. 68.Omówić środki przeciwdziałania inflacji. 69.Jakie są czynniki wzrostu gospodarczego. 70. Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce. 71. Przesłanki i korzyści wymiany międzynarodowej 72.Jakie jest uzasadnienie dla polityki protekcjonizmu w handlu zagranicznym. 73.Omówić środki protekcjonistycznej polityki handlowej. 74.Jakie...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=348


Temat: dot.EGZAMINU Z EKONOMII
jego struktura. 7. Na czym polega gospodarka wolnorynkowa. 8. Pojęcie przedsiębiorstwa, kryteria podziału przedsiębiorstw. 9. Rynek-pojęcie, cechy rynku, rodzaje rynku. 10. Cechy rynku doskonałego. 11. Porównać cechy poszczególnych struktur rynkowych. 12. ... 20. Przedstawić na modelu cenę minimalną i cenę maksymalną. 21. Pojęcie i rodzaje cenowej/dochodowej elastyczności popytu. 22. Pojęcie i rodzaje cenowej elastyczności podaży. 23. Przedstawić zależności między kategoriami użyteczności całkowitej i ... jest deficyt budżetowy i jakie są problemy z nim związane. 44.Jakie występują rodzaje deficytu budżetowego. 45.Omówić nadwyżkę budżetową. 46.Wyjaśnić wpływ wydatków rządowych na równowagę dochodu. 47. Pojęcie oraz funkcje pieniądza. 48. ... walutowo – dewizowym. 58. Uwarunkowania i efekty polityki antyinflacyjnej BC. 59. Istota, sposób ustalania wskaźnika bezrobocia, rodzaje bezrobocia. 60.Wyjaśnić istotę społecznych i prywatnych kosztów bezrobocia. 61. Źródła i przyczyny bezrobocia. 62.Wyjaśnić bezrobocie klasyczne i keynesowskie. 63.Omówić środki przeciwdziałania i zwalczania bezrobociu. 64.Omówić pojęcie, rodzaje i sposoby mierzenia inflacji. 65.Wyjaśnić źródła i przyczyny inflacji. 66.Opisać inflację ciągnioną przez popyt. 67.Opisać inflację pchaną przez koszty. 68.Omówić środki przeciwdziałania inflacji. 69.Jakie są czynniki wzrostu gospodarczego. 70. Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce. 71. Przesłanki i korzyści wymiany międzynarodowej 72.Jakie jest uzasadnienie dla polityki protekcjonizmu w handlu zagranicznym....
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=296


Temat: podatki bezpośrednie i pośrednie jako żródło dochodu budżetu
... wrażliwość na wahania gospodarcze (przede wszystkim koniunkturalne). Wrażliwość ta jest korzystna ze względów fiskalnych w okresach ekspansji gospodarczej i dużej inflacji. 2. Zapewniają stosunkowo pewne dochody publiczne, 3. Należą do arsenału automatycznych stabilizatorów...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2081