, roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej 

roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej

piotr valley

Temat: : Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości
Członek zarządu we wspólnocie mieszkaniowej nie musi posiadać licencji zarządcy nieruchomości. Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603) mogą zarządzać nieruchomościami bez licencji bezpośrednio właściwe organy. Właściwymi organami we wspólnocie jest zarząd i zebranie właścicieli. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest wybierany na kadencje. Corocznie jednak jego praca podlega ocenie. Jest zobowiązany do składania rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie którego ogół właścicieli udziela mu absolutorium. Nieudzielanie absolutorium nie skutkuje odwołaniem zarządu. Potrzebna jest tu oddzielna uchwała. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Nie określono jak często zarząd ma się spotykać i w jakim trybie działać. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może...
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=6695Temat: Czynności zwykłego zarządu
* wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; * prowadzenie i przechowywanie dokumentacji użytkowej budynku; * zlecanie napraw i konserwacji; * prowadzenie spraw księgowych * kontrola stanu udynku; * zapewnienie dostaw mediów; * ubezpieczenie nieruchomości; * zapewnienie czystości i higieny na terenie nieruchomości wspólnej; * sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu; * prowadzenie spisu lokali i członków Wspólnoty Mieszkaniowej; * organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Źródło: forum.brodnica24.info/viewtopic.php?t=4314


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe w UE
W Niemczech istnieją wspólnoty mieszkaniowe i nazywają się Wohngemeinschaft. Prowadzone i zarządzane są przez biura posiadające licencje na zarządzanie takimi wspólnotami. Lista wszystkich biur jest dostępna w urzędzie gminy. Ja mam mieszkanie w Wohngemeinschaft Karlsruhe-Waldstadt zarządzane przez biuro KLV. Moge tylko powiedzieć że w mojej wspólnocie w Niemczech nie ma żadnych zebrań rocznych, a sprawozdanie co kwartał jest dostępne w internecie dla...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3108


Temat: jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe?
[/quote]W mojej wspólnocie przeforsowałem kiedyś, że oprócz wersji "finansowej" jest wersja rzeczowo-finansowa, czyli podanie w sprawozdaniu ile wspólnota zużyła w roku kalendarzowym: m³ wody zimnej czy ciepłej wody użytkowej, zużycie GJ ... potrzeb c.w.u. oraz inne. [/quote] W naszej wspólnocie stosujemy podobne rozwiązania. Staramy się w sprawozdaniach niczego nie pomijać. Każdy dostaje kopie na skrzynkę e-mail. Parę osób bierze kopie. Ale byłem obecny na zebraniu sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej grzecznościowo i zarządca licencjonowany przedstawił sprawozdanie gorsze od tego co tu widziałem. W dodatku wspólnota która kleiła koniec z końcem w latach 2004-2008 , to 2009 rok zakończyła na dużym minusie. Czy nie powinno być regułą, że skoro w roku sprawozdawczym po 5-u miesiącach wystąpił z różnych przyczyn deficyt w kasie wspólnoty to zarządca lub przewodniczący powinni natychmiast zadziałać w sprawie a nie czekać pół roku aż do dnia złożenia sprawozdania rocznego. Czyż nie powinno być regułą wydanie kopii sprawozdania członkowi wspólnoty na żądanie? Zarządca ponadto od 4-ch miesięcy nie zapłacił śmieci i wodę ale swoje wynagrodzenie pobrał co do złotówki. Czyż to nie jest działanie na szkodę wspólnoty?
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4843


Temat: Zarząd prowadzi księgowość - pytanie !!!
Abstrahując od REGON-u, który pewnie masz, to obowiązek statystyczny w postaci stałego sprawozdania nie istnieje. Natomiast istnieje roczne sprawozdanie dot. wspólnot mieszkaniowych, ale co roku GUS losowo wybiera próbkę wspólnot do...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2054


Temat: sprawozdanie roczne finansowe odmowa podpisania
Sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest dokumentem, który musi pochodzić od zarządu Niepodpisanie tego sprawozdania oznacza, że jest to jedynie projekt dokumentu, sprzeczny z wymogami art. 30 u.o.w.l. Projekt sprawozdania nie ... roczne z punktami :sprawozdanie finansowe, plan na bieżący rok i absolutorium. Ani słowa o sprawozdaniu rocznym ! sprawozdanie finansowe za 2008 podpisane jest tylko przez administratora, a nie przez zarząd, najprawdopodobniej nie dostaniemy rocznego sprawozdania z działalności zarządu za ub.rok, (w ub.roku takowego nie otrzymaliśmy) czy spotkanie takie wogóle ma sens, skoro zarząd nie wywiązał się z podstawowych wymogów ustawy? Czy spotkanie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3120


Temat: CIT 8 a sprawozdanie
Mi w Urzędzie Skarbowym powiedziano, że na koniec roku mam składać cit-8 i sprawozdanie finansowe (...) Niech pierdzistołki z urzędu skarbowego podadzą Ci podstawę prawną swojego żądania. Nie może nią być art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. bowiem wspólnota mieszkaniowa nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzania sprawozdania finansowego.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4420


Temat: CIT 8 a sprawozdanie
tygodnie przed zebraniem, choć ustawodawca wskazał termin tygodniowy. Nie uważam jednak, że w jednoklatkowej wspólnocie z kilkoma lokalami trzeba pisać obszerne sprawozdania, skoro całe rozliczenie takiej wspólnoty można zmieścić na bilecie tramwajowym. Zaletą ustawy o własności lokali jest to, że ogranicza się do wyznaczenia ram działalności wspólnot mieszkaniowych. Nie przesądzajmy więc z góry, które konkretne rozwiązania, nienaruszające ustawowych ram, są nieprawidłowe. Współwłaściciele...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4420


Temat: Zwrot funduszu remontowego prawdz czy mit ?????
Przepraszam ale nie zrozumiałem pytania. O jaki zwrot chodzi? Jeżeli w roku 2005 "powstała" wspólnota mieszkaniowa to od tej daty dana nieruchomość jest rozliczana wyłącznie przez właścicieli (w danej nieruchomości) i ... swojego zainteresowania sprawami spółdzielni. Zawsze były jakieś plany remontów. Zawsze były też jakieś rozliczenia roczne. Skoro były wszystkie sprawozdania przyjmowane to nie ma podstaw jakichś, bliżej nieokreślonych, roszczeń "wstecz". Może zachodzić...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1692


Temat: Oferty banków - rachunki dla wspólnot
witaj, wspólnota powinna posiadać rachunek w banku. osobiście polecałbym bank DnB Nord. Jest to jedynny bank specjalizujacy się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Jeśli chodzi o wybór konta dla wspólnoty, to w ofercie powyzszego banku jest bardzo konkurencyjna. I tak, możecie jako wspólnota założyc już konto w pakiecie "Domus"za 2 zł. Ostatnio bank wyszedł z ofertą do wspólnot mieszkaniowych, gzie oprócz standartowego dostępu do bankowości internetowej otrzymujemy moduł finansowo-ksiegowy, w którym mamy ewidencję lokali i włascicieli, rozrachunki z kontrahentami i włascicielami, rozliczenie kosztów, podobno będzie można wygenerować sprawozdanie roczne oraz deklerację CIT-8, itp. Zapraszam...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=49


Temat: Sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Przygotowując się do przejęcia wspólnoty mieszkaniowej okazało się, że poprzedni zarząd nie zwołał zebrania rocznego. W dokumentach wspólnoty jest zawiadomienie o takim zebraniu na dzień 04 kwietnia ( czyli po ustawowym terminie ), ale z informacji właścicieli nieruchomości wynika, że jedyną osobą jaka nie przyszła na zebranie był właśnie zarząd wspólnoty ( posiadający wszystkie dokumenty finansowe - kopie nie są przekazywane właścicielom z zawiadomieniem o zebraniu ). Oznacza to, że sprawozdanie finansowe nie tylko nie zostało przedstawione właścicielom nieruchomości, ale nie zostało również przyjęte uchwałą. Nie będę tu wspominać o innych ważnych sprawach, które winny być przyjęte na zebraniu rocznym, jak np. zaliczki, plan remontów itp. Znając sposób działania odwoływanego właśnie zarządu jestem pewna, że sprawozdanie zostało złożone do U.S. Przyznam się szczerze, że...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=69


Temat: kolokwium z ustawy o własności lokali
Czy ktoś zna odpowiedzi na poniższe pytania. Z góry ślicznie dziękuję za pomoc!! 1. Czy właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali mogą wyłączyć samo prawo zaskarżenia uchwal do sądu? 2. Czy i kiedy duża i mała wspólnota mogą powoływać takie organy jak:rada nadzorcza, komisja rewizyjna, prezydium oraz jaki skutek będzie to miało do reprezentacji wspólnoty? 3.Członek zarządu wspólnoty przekroczył swoje uprawnienia i zawarł umowę na dostawę usług telefonicznych innym od zatwierdzonego operatorem telekomunikacyjnym. Jakie grożą konsekwencje członkowi zarządu i czy wspólnota musi taką umowę uznać? 4.Czy uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie czynności może zapaść po złożeniu oświadczenia woli przez zarząd wspólnoty? 5. Czy art. 24 ustawy o własności lokali znajdzie zastosowanie podczas podziału lub połączenia się wspólnot? 6. Czy nie udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej oznacza jego odwołanie/?? 7. Czy przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd oznacza konieczność udzielenia absolutorium Zarządowi?? 8. W trakcie podpisywania aktów notarialnych, notariusz nie dokonał wpisu o sposobie zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Czy należy taki wpis uzupełnić, czy wspólnota ma jakieś inne możliwości. [ Komentarz dodany przez: grandy: 2009-05-20, 18:07 ]...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3611


Temat: Problem z dłużnikiem i zarządcą
Wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy przepisów ustawy o własności lokali z chwilą wyodrębnienia własności (sprzedaży) pierwszego lokalu, czyli w 2006 roku. Zapewne w aktach notarialnych sprzedaży lokali deweloper (spółdzielnia mieszkaniowa) zagwarantowała sobie zarządzanie wspólnotą przez pierwsze 3 lata, a obecnie przedłużono ten okres. Zarządca ma obowiązek rozliczać się corocznie za cały okres zarządzania i tworzenie "bilansów otwarcia" w tej sytuacji jest bezpodstawne. Czy odbywały się zebrania wspólnoty? Czy głosowano jakieś uchwały? Kto uchwalał zaliczki w latach poprzednich? Czy przedstawiano Wam coroczne sprawozdania finansowe i rzeczowe? Na jakiej podstawie spółdzielnia pobierała wynagrodzenie za zarządzanie? Czy wspólnota posiadała własne konto bankowe? Czy wspólnota podejmowała uchwały o rocznych planach gospodarczych i na jakiej podstawie wydatkowano fundusze wspólnoty? I najważniejsze pytanie: czy Wasze mieszkania i części wspólne nieruchomości są wolne od wad i usterek budowlanych lub deweloper już je naprawił na własny koszt? Potrącenie zaległości właścicieli lokali brzmi dziwnie - czy spółdzielnia wcześniej kredytowała wspólnotę za tych dłużników?
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4514


Temat: Rozliczenie roczne
Tylko sądy koleżeńskie - na wzór oficerskich sądów honorowych, które funkcjonują w wojsku - miałyby sens. Może z tym obowiązkiem wysyłania rocznych sprawozdań przesadziłem, ale powinna być komórka/departament który na prośbę ... brakuje pewnego "ciała" pośredniego na codzień"... od takich małych spraw... !? Nie wiem jak wyglądają statystyki, ale wiem z kilku źródeł, że przerażająca duża ilość spraw problemowych, pochodząca ze Wspólnot Mieszkaniowych, nie t r a f i a do Sądów, z powodu braku czasu... zarówno właścicieli jak i Zarządów Wspólnot! Przecież większość właścicieli kojarzy sobie Sąd, z odpowiednią opłatą i długim oczekiwaniem...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1567


Temat: Zebranie roczne
We wrześniu zeszłego roku zrezygnowaliśmy z zarządcy naszego budynku. Dodatkowo w czercu zmenił się zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Czy na zebraniu rocznym obecny zarząd powinien zdać sprawozdanie z całego zeszłego roku czy...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2912


Temat: Zebranie roczne
Czy na zebraniu rocznym obecny zarząd powinien zdać sprawozdanie z całego zeszłego roku czy z okresu swojej działalności? Zarząd powinien zdać sprawozdanie z całego roku, zgodnie z art. 30.1. uowl. Zgodnie z art.29.1a uwol okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2912


Temat: wycena strychu
Lokali [url]http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2000.80.903.html[/url]) stanowia wszyscy właściciele (czterech indywidualnych plus piata Gmina Wrocław). Jest to tzw. mała wspólnota :-) (ponizej 7 lokali) Zapewne wasza Wspólnota zleciła zarządzanie waszym budynkiem siakiejś firmie zarzadzającej - ... własciciel otrzymuje od firmy zarzadzającej (roczne sprawozdanie z działalnosci przedstawione każdemu włascicielowi do końca pierwszego kwartału danego roku). -- serdeczności! zbisa
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=61507


Temat: Zasady dotyczące przechowywania dok. finansowej
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. Z 2002 roku nr 76 poz. 694) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. ... wynika, że księgi rachunkowe oraz dowody księgowe i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem uszkodzeniem lub zniszczeniem. W wspólnocie mieszkaniowej za prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przechowywanie dokumentacji odpowiada wspólnota mieszkaniowa, bo to ona wybiera swój zarząd. W przypadku podjęcia wiadomości o nieprawidłowościach, jakich dopuścił się "stary zarząd" na nowym zarządzie spoczywa obowiązek wyprostowania nieprawidłowości z poinformowaniem organów ścigania w przypadku, gdy zastane nieprawidłowości mają znamiona przestępstwa. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który aktualnie nią zarządza jest upoważniony do dokonywania wszelakich czynności związanych z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową i tym samym to on odpowiada przed współwłaścicielami za czyny dokonane pod rządami poprzednich zarządów, bo te czynności wykonywał zawsze zarząd wspólnoty, czyli organ powstały z nadania wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości....
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=113


Temat: Rozliczenie ogrzewania w kamienicy
uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. 1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy. ... 2. Właściciele podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia ... roczne sprawozdanie ze swojej działalności, 3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. 1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu ... zwołać każdy z właścicieli. 2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności: 1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, 2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, 3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Aby...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2844


Temat: Sprawozdanie roczne - już blisko...!
Każdy Zarząd powołany przez Wspólnotę Mieszkaniową, zgodnie z art. 30 uwl, ma obowiązek - nie później niż do końca marca każdego roku – złożenia na Zebraniu Ogółu Właścicieli, właściwego sprawozdania rocznego ze sprawowania zarządu. W myśl art. 30 ust.2 przedmiotem wymienionego zebrania, powinny być w szczególności: 1/ uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, 2/ ocena pracy Zarządu lub Zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.1, 3/ sprawozdanie Zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. W prasie branżowej już pojawiają się artykuły podkreślające wagę sprawozdania finansowego, jako jednego z elementów sprawozdania rocznego. Podawane są nawet „wskazówki” ,w jaki sposób korzystać ze specjalistycznych informacji zawartych w sprawozdaniach rocznych, jak na przykład: bilans ... W ten sposób odwraca się uwagę od sprawozdania rzeczowego, sprawozdania ze zużycia wody, ciepła, gazu przez ogół właścicieli, obliczonych kwot do rozliczenia, porównania kosztów planowanych i poniesionych, wyniku finansowego na koniec ... finansowo - sprawozdawczych” – wyciągać właściwych wniosków, a tym samym wyrobić sobie swój niezależny pogląd do ewentualnej dyskusji... Sprawozdania powinny być merytoryczne, wiarygodne, rzetelne, jasne i przejrzyste, a jest niestety nieraz ... pytanie... ? P.S. Są i znam wspólnoty, w których zebrania przebiegają bezkonfliktowo, ale są też takie o których wyżej wspomniałem...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1485